Liefde en de Bijbel

13:58 The DIY Life 0 Comments

De Bijbel staat vol met wijsheden, spreuken, psalmen, het levensverhaal van Jezus en nog veel meer. Maar wat er ook in staat, zijn teksten over liefde! Niet alleen over Gods liefde voor ons, maar ook over hoe we elkaar lief moeten hebben, en hoe we God lief moeten hebben. Het leek me wel leuk om eens 26 Bijbelteksten over liefde uit de Bijbel op een rijtje te zetten! Dit brengt Gods grote liefde voor ons naar voren, en laat zien hoe groot Zijn liefde voor ons is (zó groot, dat wij het niet bevatten kunnen!). En misschien is het wel leuk om één van deze Bijbelteksten te gebruiken om je geliefde te verrassen, gewoon omdat je zoveel van die persoon houdt, of op een speciale dag zoals Valentijnsdag!
Al deze vertalingen zijn uit de NBV (de Nieuwe Bijbel Vertaling) of uit de GNB (Groot Nieuws Bijbel). Als je nog een tekst mist, of je wilt hierop reageren, kan dat altijd bij de reacties onder deze post!
1. Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.
Jesaja 43:4 NBV

2. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Romeinen 13:8 NBV


3. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 4:19 NBV

4. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Kolossenzen 3:14 NBV

5. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

1 Johannes 4:12 NBV

6. Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.

Spreuken 21:21 NBV

7. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, dan zou ik niets zijn.

1 Korintiërs 13:2 NBV

8. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Johannes 15:13 NBV

9. Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenen door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Efeziërs 3:16-17 NBV

10. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen (vrezen betekent ontzag hebben voor, of eren)

Psalmen 103:13 NBV

11. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Romeinen 12:10 NBV

12. dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

Efeziërs 4:15 NBV

13. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

Efeziërs 4:2 NBV

14. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

1 Petrus 4:8 NBV

15. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

1 Johannes 4:11 NBV

16. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.
Johannes 15:12 NBV

17. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
1 Johannes 4:16 NBV

18. Want God had de wereld zo lief dat hij Zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven. Want God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door Hem te redden.
Johannes 3:16 GNB

19. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch grachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8:38-39 NBV

20. Bedenk toch hoe groot de liefde is die onze Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen  van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.
1 Johannes 3:1 NBV

21. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered
Efeziërs 2:4-5 NBV

22. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Johannes 13:34 NBV

23. En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
Mattheüs 5:44 GNB

24. De liefde is geduldig en vol goedheid. de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
1 Korintiërs 13:4-5 GNB

25. Want we zijn gered door de liefde van Christus, en ons bewust dat één Man gestorven is voor allen. Daaruit volgt dat allen zijn gestorven. En Hij stierf voor allen met de bedoeling dat zij die leven, niet langer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en door God is opgewekt.
2 Korintiërs 5:15-16 GNB

26. De Heer is vol vergeving, mild is Hij, geduldig, Zijn liefde is groot. De Heer is goed voor iedereen, voor al Zijn schepselen is Hij mild.
Psalmen 145:8-9 GNB


Have fun!

Tessa

Wat je misschien ook leuk vindt:

Liefde en de BijbelThe DIY Life - Nederlandse DIY blog
© The DIY Life, 2015-2019. Mogelijk gemaakt door Blogger.